دریافت پروژه

دریافت پروژه

برای راه‌اندازی کنسول دروپال به دو چیز نیاز دارید:

  1. فایل راه‌انداز DrupalConsole
  2. فایل اجرایی DrupalConsole

چرا به راه‌انداز نیاز دارم؟

این یک فایل اجرایی سراسری است که به شما اجازه اجرای دستور drupal را از هر دایرکتوری موجود در پروژه سایت می‌دهد. بدون این فایل، تنها می‌توانید از دایرکتوری اصلی پروژه دروپال آن را فراخوانی کنید.

برای نمونه، اگر پروژه دروپال در دایرکتوری /web و فایل composer.json و دایرکتوری vendor در مسیر بالایی آن قرار داشته باشد، شما می‌توانید دستور drupal را از همان دایرکتوری موجود برای فایل composer.json فراخوانی کنید. حتی بهتر از این، در تمام دایرکتوری‌های فرزند آن با هر عمقی می‌توانید این دستور را فراخوانی کنید.

نصب راه‌انداز کنسول دروپال یا همان فایل اجرایی سراسری

نصب DrupalConsole در هر یک از پروژه‌های خود با استفاده از Composer

هر یک از پروژه‌های سایت شما باید DrupalConsole مرتبط با خود را داشته باشد، که اینکار توسظ Composer انجام می‌شود.

نصب کنسول دروپال با استفاده از Composer

یادداشت: با شروع انتشارهای آزمایشی، DrupalConsole باید برای هر سایت به صورت جداگانه نصب شود. نصب کنسول دروپال با استفاده از composer global require دیگر پشتیبانی نمی‌شود.

کمک!

برای دریافت راهنمایی درباره شیوه نصب و مشکلات مرتبط با دستورات، قسمت پرسش‌های متداول را مشاهده کنید.