از کجا به دنبال پروژه بگردم؟

از کجا به دنبال پروژه بگردم؟

صفحه اصلی پروژه

http://drupalconsole.com

مخزن گیت‌هاب

https://github.com/hechoendrupal/drupal-console

مستندات

https://docs.drupalconsole.com/

گفتگوی آنلاین

https://gitter.im/hechoendrupal/DrupalConsole

اطلاعات بیشتر درباره پروژه

https://drupal.org/project/console