اتصال به یک محیط مجازی

اتصال به یک محیط مجازی

با فراهم کردن مقادیر مناسب برای گزینه‌های extra-options و type می‌توانید به یک ماشین مجازی متصل شوید.

مثالی از DrupalVM

dev:
  root: /var/www/drupalvm/drupal
  host: 192.168.88.88
  user: vagrant
  extra-options: '-o PasswordAuthentication=no -i ~/.vagrant.d/insecure_private_key'
  type: ssh

مثالی از Drupal4Docker

dev:
  root: /var/www/html
  extra-options: docker-compose exec --user=82 php
  type: container

هنگام اتصال با استفاده از type: container نیازی به فراهم کردن مقادیر host و user نیست.