راه‌اندازی ماشین محلی خود

راه‌اندازی ماشین محلی خود

استفاده از نام مستعار یک سایت نیازمند برخی پیکربندی‌های است.

پیکربندی سراسری

پیکربندی‌های سراسری می‌توانند با استفاده از فایل ~/.console/config.yml فراهم شوند. این اطلاعات به صورت گروه‌بندی شده درون کلید remote قرار می‌گیرند.

application:
 ...
 remote:
  user: drupal
  port: 22
  options:
  arguments:
  type: ssh

پیکربندی محلی

پیکربندی نام مستعار سایت می‌تواند با استفاده از یک فایل YAML درون /path/to/site/console/sites/sample.yml یا ~/.console/sites/sample.yml فراهم شود.

local:
 root: /var/www/drupal8.dev
 type: local
dev:
 root: /var/www/html/drupal
 host: 140.211.10.62
 user: drupal
 type: ssh
prod:
 root: /var/www/html/docroot
 host: live.drupal.org
 user: drupal
 type: ssh

فهرست نام‌های مستعار

تمام سایت‌های شناخته شده می‌توانند توسط دستور debug:site فهرست شوند.

drupal debug:site

+--------------------+-----------------+------------------------+
| Site        | Host      | Root          |
+--------------------+-----------------+------------------------+
| sample.local    | local      | /var/www/drupal8.dev  |
| sample.dev     | 140.211.10.62  | /var/www/html/drupal  |
| sample.prod    | live.drupal.org | /var/www/html/docroot |
+--------------------+-----------------+------------------------+

جزئیات پیکربندی یک سایت می‌تواند با ارسال نام سایت به عنوان آرگومان برای دستور debug:site نمایش داده شود.

drupal debug:site sample.dev

user: drupal
port: 22
options:
arguments:
root: /var/www/html/drupal
host: 140.211.10.62
type: ssh

یادداشت: شاید تشخیص داده باشید که پیکربندی‌های سراسری و محلی هنگام دیباگ یک سایت با یکدیگر ادغام می‌شوند. پس می‌توانید هر یک از پیکربندی‌های سراسری را با قرار دادن کلیدشان در پیکربندی محلی بازنویسی کنید.