فهرست دستورات ثبت شده

فهرست دستورات ثبت شده

شما می‌توانید دستورات زنجیره‌ای شناسایی شده را با دستور debug:chain اشکال‌زدایی کنید.

 Directory /path/to/drupal8.dev/vendor/drupal/console-core/config/chain/
 ------------------------ --------------------
 File name.        Command name.
 ------------------------ --------------------
 develop-contribute.yml  develop:contribute
 quick-start.yml     quick:start
 site-new.yml       site:new
 ------------------------ --------------------
 
 Directory /path/to/drupal8.dev/console/chain/
 -------------------------- ----------------------
 File name.         Command name.
 -------------------------- ----------------------
 build.yml         build
 cache-rebuild-custom.yml  cache:rebuild:custom
 custom-test.yml
 -------------------------- ----------------------

برای هر عبارت زنجیره‌ای شناسایی شده که هنوز به عنوان دستور ثبت نشده ممکن است پیام زیر را مشاهده کنید.

/path/to/drupal8.dev/console/chain/custom-test.yml
 * You should register your chain file as command by providing metadata, more info at:
  https://docs.drupalconsole.com/en/chains/registering.html