ثبت به عنوان دستورات معمولی

ثبت به عنوان دستورات معمولی

تعریف عبارت‌های زنجیره‌ای می‌تواند شامل اطلاعات تکمیلی باشد که آن‌ها را به عنوان در دستور معمولی دیگر در کنسول دروپال قابل اجرا کند.

برای ثبت به عنوان یک دستور معمولی باید قسمت command شامل name و description را بیفزایید.

command:
 name: build
 description: 'Build site'
vars:
 profile:
  - standard
  - minimal
commands:
 # Install site
 - command: site:install
  options:
   force: true
  arguments:
   profile: "{{ profile }}"
 # Import configuration
 - command: config:import
  options:
   skip-uuid: true
 # Rebuild caches.
 - command: cache:rebuild
  arguments:
    cache: all

پس از افزودن قسمت مورد نظر باید بتوانید دستور build را هنگام اجرای دستور list مشاهده کنید.