دستور زنجیره‌ای چیست

دستور زنجیره‌ای چیست

یک دستور chain دستوری سفارشی است که به شما در خودکارسازی اجرای چندین دستور یاری می‌رساند. با تعریف و خواندن فایل YAML خارجی که شامل نام، گزینه‌ها و آرگومان‌های چندین دستور است به شما امکان اجرای آن‌ها مطابق با ترتیب موجود در فایل را می‌دهد.

ویژگی‌های دستور زنجیره‌ای:

شناسایی فایل‌های YAML

دستورات زنجیره‌ای از مسیرهای زیر شناسایی می‌شوند:

 • سراسری ~/.console/chain
 • برای هر سایت path/to/site/console/chain

تعریف عبارت‌های جانشین

شما می‌توانید عبارت‌های جانشین را با استفاده از {{name}} و --key=value را از رابط خط فرمان با گزینه --name=[VALUE] هنگام اجرای دستور فراخوانی کنید.

اگر عبارت جانشینی تعریف کنید و مقداری برای آن هنگام استفاده در رابط خط فرمان ارسال نکنید، اینکار در حالت اجرای تعاملی به یک پرسش تبدیل می‌شود.

commands:
 # Create Drupal project using DrupalComposer
 - command: exec
  arguments:
   bin: composer create-project {{repository}} {{directory}} --prefer-dist --no-progress --no-interaction
 # Install Drupal
 - command: exec
  arguments:
   bin: drupal site:install {{profile}} --root={{directory}} --db-type="sqlite" --no-interaction
 # Start PHP built-in server
 - command: exec
  arguments:
   bin: drupal server --root={{directory}}

تنظیم مقادیر پیشفرض برای عبارت‌های جانشین

در قسمت variables می‌توانید مقادیر پیشفرض برای عبارت‌های جانشین را تعریف کنید.

vars:
 repository:
  - drupal-composer/drupal-project:8.x-dev
  - acquia/lightning-project
  - acquia/reservoir-project
 profile: standard

می‌توانید عبارت‌های جانشین را به عنوان مقدار تکی یا یک آرایه نیز تعریف کنید. از این تعریف هنگام تصمیم‌گیری درباره پرسش مطرح شده در حالت تعاملی اجرای دستور استفاده خواهد شد.

خواندن متغیرهای محلی

با استفاده از {{ env("ENVIRONMENT_VAR_NAME") }} می‌توانید متغیرهای محلی را بخوانید.

command:
 name: site:install:env
 description: 'Install site using environment placeholders'
commands:
 # Install Drupal
 - command: site:install
  options:
   langcode: en
   db-type: '{{ env("DATABASE_TYPE") }}'
   db-host: '{{ env("DATABASE_HOST") }}'
   db-name: '{{ env("DATABASE_NAME") }}'
   db-user: '{{ env("DATABASE_USER") }}'
   db-pass: '{{ env("DATABASE_PASSWORD") }}'
   db-port: '{{ env("DATABASE_PORT") }}'
   site-name: 'Drupal 8 site'
   site-mail: admin@example.org # default email
   account-name: admin # default account
   account-mail: admin@example.org # default email
   account-pass: admin # default pass
  arguments:
   profile: 'standard'

تمام متغیرهای محلی مورد نیاز در تعریف دستور زنجیره‌ای اجباری هستند.