پیشنیازهای پروژه

پیشنیازهای پروژه

دانلود گیت

توصیه می‌کنیم که گیت را از مسیر http://git-scm.com/downloads دانلود کنید.

دانلود کامپوزر

دستور زیر را در ترمینال اجرا کرده تا آخرین نسخه از Composer را دریافت کنید:

curl -sS https://getcomposer.org/installer | php

و در صورتی که curl ندارید:

php -r "readfile('https://getcomposer.org/installer');" | php

این اسکریپت نصب، تنها برخی تنظیمات php.ini را بررسی کرده و در صورت اشتباه بودن آن‌ها به شما هشدار می‌دهد، سپس آخرین نسخه از composer.phar را درون دایرکتوری فعلی دانلود می‌کند.

به منظور دسترسی سراسری به composer دستور زیر را اجرا کنید:

mv composer.phar /usr/local/bin/composer