چرخه حیات دستور

چرخه حیات دستور

چرخه حیات دستورات شامل سه متد می‌شود:

متد initialize (اختیاری)

این متد قبل از interact و execute اجرا می‌شود. هدف اصلی آن مقداردهی اولیه به متغیرهایی است که در سایر متدهای دستور استفاده می‌شوند.

متد interact (اختیاری)

این متد پس از initialize و قبل از execute اجرا می‌شود. هدف اصلی آن بررسی موجود بودن برخی گزینه‌ها/آرگومان‌ها است که در صورت نبود آن‌ها از کاربر به صورت تعاملی سوال بپرسد. این آخرین نقطه‌ای است که می‌توانید درخواست گزینه‌ها/آرگومان‌های گمشده را داشته باشید. پس از این دستور، گزینه‌ها/آرگومان‌های گمشده منجر به بروز خطا می‌شوند.

متد execute (اجباری)

این متد پس از interact و initialize اجرا می‌شود. هدف اصلی آن منطق مورد نظر برای اجرای دستور است.