پیکربندی دستور

پیکربندی دستور

شما باید یک متد configure را به منظور پیکربندی نام، آرگومان‌ها و گزینه‌های دستور خود فراهم کنید.

  /**
   * {@inheritdoc}
   */
  protected function configure()
  {
    $this
      ->setName('user:login:url')
      ->setDescription($this->trans('commands.user.login.url.description'))
      ->addArgument(
        'uid',
        InputArgument::REQUIRED,
        $this->trans('commands.user.login.url.options.uid'),
        null
      );
  }