تولید کد با یک دستور

تولید کد با یک دستور

برای تولید کد از یک دستور، سه گام وجود دارد:

 1. ایجاد یک قالب Twig برای کدی که می‌خواهید تولید کنید.
 2. ایجاد و ثبت یک سرویس Generator سفارشی برای پردازش قالب Twig.
 3. قراردادن سرویس Generator سفارشی درون دستور
## ایجاد یک قالب Twig برای کد تولید شده

تمام قالب‌های Twig باید درون یک دایرکتوری templates از زیرمجموعه افزونه شما قرار بگیرند. برای نمونه:

templates/module/info.yml.twig

name: {{ module }}
type: {{ type }}
description: {{ description }}
core: {{ core }}
package: {{ package }}
{% if dependencies %}
dependencies:
{% for dependency in dependencies %}
 - {{ dependency }}
{% endfor %}
{% endif %}
## ایجاد یک سرویس Generator سفارشی

برای ایجاد یک سرویس Generator سفارشی، ابتدا کلاسی ایجاد کنید که از Drupal\Console\Core\Generator\Generator تبعیت می‌کند. برای نمونه:

src/Generator/ModuleGenerator

namespace Drupal\your_extension\Generator;

use Drupal\Console\Core\Generator\Generator;

class ModuleGenerator extends Generator
{
 ...
}

با استفاده از متد renderFile()، که از کلاس Generator به ارث رسیده است، قالب Twig خود را پردازش کنید.

public function generate($module, $machineName, $output_dir, $description, $core, $package, $dependencies) {

 $parameters = [
  'module' => $module,
  'core' => $core,
  'description' => $description,
  'package' => $package,
  'dependencies' => $dependencies,
 ];

 $this->renderFile(
  'module/info.yml.twig',
  $output_dir.'/'.$machineName.'.info.yml',
  $parameters
 );

}

در نهایت، کلاس Generator خود را به عنوان یک سرویس سفارشی درون console.services.yml ثبت کنید.

services:
 your_extension.module_generator:
  class: Drupal\your_extension\Generator\ModuleGenerator
  tags:
   - { name: drupal.generator }

اطمینان یابید که برچسب drupal.generator وارد شده باشد تا پردازشگر Twig به صورت صحیح راه‌اندازی گردد.

## قراردادن سرویس Generator سفارشی درون دستور

درون console.services.yml، سرویس Generator سفارشی را به عنوان یک آرگومان برای دستور خود قرار دهید.

services:
 your_extension.generate_module:
  class: Drupal\your_extension\Command\Generate\ModuleCommand
  arguments: ['@your_extension.module_generator']
  tags:
    - { name: drupal.command }

و Generator سفارشی را درون پارامتر constructor از کلاس Command قرار دهید.

use Drupal\your_extension\Generator\ModuleGenerator;

class ModuleCommand extends Command
{
 /**
  * ModuleCommand constructor.
  *
  * @param \Drupal\your_extension\Generator\ModuleGenerator $generator
  */
 public function __construct(ModuleGenerator $generator) {
  $this->generator = $generator;
  parent::__construct();
 }
  
 ...
}

اکنون می‌توانید Generator را از متد execute() دستور خود فراخوانی کنید تا فایل‌های مورد نیاز پردازش گردند.

protected function execute(InputInterface $input, OutputInterface $output) {
 
 ...
 
 $this->generator->generate(
  $module,
  $machineName,
  $modulePath,
  $description,
  $core,
  $package,
  $dependencies
 );
 
}