نصب راه‌انداز کنسول دروپال با استفاده از Phar

نصب راه‌انداز کنسول دروپال با استفاده از Phar

curl https://drupalconsole.com/installer -L -o drupal.phar
mv drupal.phar /usr/local/bin/drupal
chmod +x /usr/local/bin/drupal

یادداشت: اگر ابزار curl را ندارید می‌توانید به صورت مستقیم از php استفاده کنید

php -r "readfile('https://drupalconsole.com/installer');" > drupal.phar

بروزرسانی راه‌انداز DrupalConsole

drupal self-update

اجرای کنسول دروپال با استفاده از راه‌انداز

drupal

بایستی فایل راه‌انداز را از درون یک سایت دروپالی اجرا کنید یا اینکه از گزینه --root=/path/to/drupal8.dev برای مشخص کردن مسیر دروپال بهره بگیرید.

یادداشت: drupal فقط یک نام مستعار است و شما می‌توانید آن را به هر چه می‌خواهید تغییر دهید.