چگونگی رونوشت‌گیری از فایل‌های پیکربندی

چگونگی رونوشت‌گیری از فایل‌های پیکربندی

اولین کاری که بلافاصله پس از نصب کنسول دروپال باید انجام دهید فراخوانی دستور init است. اجرای این دستور منجر به رونوشت‌گیری از فایل‌های پیکربندی پروژه در رایانه شخصی شما می‌شود. بازنویسی مقادیر موجود در این فایل‌های پیکربندی، شیوه‌ای است که می‌توانید با استفاده از آن عملکرد DrupalConsole را تغییر دهید.

drupal init [--override]

اولین پرسش مطرح شده در حالت تعاملی این دستور عبارت است از Select destination to copy configuration: که گزینه‌های نمایش داده شده مبتنی بر مکان ذخیره‌سازی کنسول متفاوت خواهد بود:

گزینه‌هایی که حین اجرای این دستور خارج از محیط دروپال نمایش داده می‌شوند.

 Select destination to copy configuration:
  [0] /etc/console/
  [1] /Users/username/.console/
 >

گزینه‌هایی که حین اجرای این دستور داخل محیط دروپال نمایش داده می‌شوند.

 Select destination to copy configuration:
  [0] /etc/console/
  [1] /Users/username/.console/
  [2] /path/to/drupal8.dev
 >

باقی گزینه‌های این دستور بدون در نظر گرفتن دایرکتوری اجرای آن، یکسان خواهند بود.