چگونگی دانلود، نصب و راه‌اندازی دروپال ۸

چگونگی دانلود، نصب و راه‌اندازی دروپال ۸

ساده‌ترین روش برای امتحان کردن دروپال ۸ در ماشین خود، اجرای دستور quick:start است.

drupal quick:start

یادداشت: به منظور رونوشت‌گیری از فایل ~/.console/chain/quick-start.yml در سیستم خود، ابتدا باید drupal init را اجرا کنید.

دستور chain به شما کمک می‌کند تا اجرای دستورات را به صورت خودکار انجام دهید، به صورتی که ابتدا یک فایل خارجی YAML را تعریف می‌کنید و مجموعه دستورات، گزینه‌ها و آرگومان‌های مورد نیاز را پشت سر هم قرار می‌دهید تا به ترتیبی که قرار دارند اجرا شوند.

محتوای فایل ~/.console/chain/quick-start.yml عبارت است از:

# How to use
# quick:start --directory="/path/to/drupal-project/"
# quick:start --directory="/path/to/drupal-project/" --profile="minimal"
# quick:start --repository="acquia/lightning-project:^8.1" --directory="/path/to/drupal-project/" --profile="lightning"
command:
 name: quick:start
 description: 'Download, install and serve a new Drupal project'
vars:
 repository:
  - drupal-composer/drupal-project:8.x-dev
  - acquia/lightning-project
  - acquia/reservoir-project
 profile: standard
commands:
 # Create Drupal project using DrupalComposer
 - command: exec
  arguments:
   bin: composer create-project %{{repository}} %{{directory}} --prefer-dist --no-progress --no-interaction
 # Install Drupal
 - command: exec
  arguments:
   bin: drupal site:install %{{profile}} --root=%{{directory}} --db-type="sqlite" --no-interaction
 # Start PHP built-in server
 - command: exec
  arguments:
   bin: drupal server --root=%{{directory}}ß

پیکربندی فوق به اجرای چندین دستور می‌پردازد، در این مورد دستوراتی که دروپال را دانلود کرده و در قالب SQLite نصب می‌کند و در نهایت با راه‌اندازی سرور درونی PHP به شما امکان مرور سایت را از نشانی 127.0.0.1:8088 می‌دهد.

شما می‌توانید محتوای این فایل را برداشته و تغییراتی روی آن انجام دهید، برای نمونه دستوراتی برای دانلود افزونه module:download، نصب افزونه module:install، واردسازی پیکربندی config:import، بازیابی پایگاه‌داده database:restore یا هر دستور دیگری که توسط DrupalConsole یا افزونه‌های سفارشی پشتیبانی می‌شود.