استفاده از پروژه

استفاده از پروژه

کنسول دروپال دو نوع دستور را فراهم می‌کند.

  1. دستورات سراسری: این دستورات می‌توانند خارج از محیط دروپال ۸ اجرا شوند.
  2. دستورات محلی: این دستورات باید داخل محیط دروپال ۸ اجرا شوند.

اجرای کنسول دروپال خارج از محیط دروپال ۸

شما می‌توانید با استفاده از گزینه --root برای مشخص کردن دایرکتوری مورد نظر دروپال به اجرای کنسول و دستورات مرتبط با آن بپردازید.

drupal --root=/var/www/drupal8.dev cr all

یادداشت: در صورت اجرای کنسول دروپال خارج از محیط دروپال ۸ بدون استفاده از گزینه --root، ممکن است پیام‌های مختلفی دریافت کنید.

هنگام اجرای کنسول خارج از محیط دروپال ۸، پیام زیر نمایش داده می‌شود.

In order to list all of the available commands, you should run this inside a drupal root directory.

هنگام اجرای کنسول داخل محیط دروپال ۸، اما قبل از نصب آن، پیام زیر نمایش داده می‌شود.

In order to list all of the available commands you should install drupal first.

اگر هم اکنون یک سایت دروپال ۸ دارید و کنسول دروپال را به صورت سراسری در سیستم خود نصب کرده‌اید، نیاز است که آن را درون سایت دروپال ۸ نیز، با توجه به دستورالعمل‌های موجود در قسمت 2.1، نصب کنید.