دریافت پروژه

دریافت پروژه

کنسول دروپال یک پروژه ماژولار بوده که از چندین مخزن تشکیل می‌شود.

مخازن اصلی:

پروژه‌های اضافی:

زبان‌ها نیز درون مخازن جداگانه قرار می‌گیرند:

Fork

مخازنی که قصد مشارکت در آن‌ها را دارید باید fork کنید. اینکار از رایط گرافیکی گیت‌هاب قابل انجام است.

Clone

برای رونوشت‌گیری از مخزن fork شده باید یک دایرکتوری روی سیستم خود در نظر بگیرید. برای نمونه، /Users/username/drupal-console-code

cd /Users/username/drupal-console-code
git clone git@github.com:[your-github-user-here]/drupal-console.git
git clone git@github.com:[your-github-user-here]/drupal-console-core.git
git clone git@github.com:[your-github-user-here]/drupal-console-en.git

نصب وابستگی‌ها

اکنون که مخازن مورد نظر خود را رونوشت‌گیری کرده‌اید، باید با استفاده از Composer وابستگی‌های مربوط به آن‌ها را دانلود کنید.

cd /Users/username/drupal-console-code/[cloned-repository]
composer install

به منظور آگاهی از چگونگی پیوند و آزمون این مخازن در یک سایت دروپالی قسمت بعد را مطالعه کنید.