کلاس Command

کلاس Command

دستورات سفارشی باید از کلاس‌های فراهم شده توسط پروژه DrupalConsole تبعیت کنند.

گسترش کلاس پایه Command

با گسترش کلاس پایه Command، دستور شما قادر خواهد بود تا از ویژگی‌های چند-زبانه فراهم شده توسط DrupalConsole بهره‌مند شود.

۱.- کلاس Command را وارد کنید.

use Drupal\Console\Core\Command\Command;

۲.- کلاس Command را گسترش دهید.

class DefaultCommand extends Command

گسترش کلاس ContainerAwareCommand

با گسترش کلاس ContainerAwareCommand در دستور خود (بجای کلاس پایه Command)، به service container دسترسی پیدا خواهید کرد.

به عبارت دیگر، می‌توانید به هر کدام از سرویس‌های پیکربندی شده دروپال با استفاده از متد get دسترسی یابید.

۱.- کلاس ContainerAwareCommand را وارد کنید.

use Drupal\Console\Core\Command\ContainerAwareCommand;

۲.- کلاس ContainerAwareCommand را گسترش دهید.

class DefaultCommand extends ContainerAwareCommand